Dư Đồng Lộc

Thủ bồi lan nhuỵ lưỡng tam tài, 
Nhật noãn phong hoà thứ đệ thiên. 
Toạ cửu bất tri hương tại thất, 
Thôi song thời hữu điệp phi lai. 
( Vịnh lan - Dư Đồng Lộc )

Vịnh hoa lan:
Tay chọn hoa lan mấy gốc trồng, 
Nắng hoà gió thuận sớm hôm vun. 
Ngồi lâu chẳng biết hương bay khắp, 
Đẩy cửa trông ra bướm rập rờn.


Tag: